Lu?t truy c?p: 00957863

Chào m?ng b?n d?n v?i phutung-oto Vi?t Nam!

phutung-oto du?c thành l?p t? 2006, chúng tôi là nhà qu?ng bá mi?n phí d?u tiên t?i Vi?t Nam chuyên v? linh v?c ô tô giúp cho các nhà máy l?p ráp xe hoi (ô tô), các d?i lý bán xe hoi, trung tâm b?o hành, garage s?a ch?a xe hoi, công ty nh?p kh?u ph? tùng ô tô, c?a hàng bán ph? tùng ô tô, các hãng taxi, các công ty v?n chuy?n hành khách, các nhà xe t?c hành,… và t?t c? các công ty c?a hàng kinh doanh có liên quan d?n ph? tùng, ô tô dang tin mi?n phí. Ð?ng th?i chúng tôi t?o di?u ki?n thu?n l?i nh?t, k?t n?i các doanh nghi?p này l?i v?i nhau, d? khi c?n thông tin gì liên quan d?n linh v?c này h? s? ghé tham website c?a chúng tôi tìm ki?m nh?ng thông tin m?i nh?t. Ðây là website mi?n phí và dáng tin c?y nh?t vì chúng tôi ch? cho phép dang nh?ng thông tin có th?t và có liên quan d?n linh v?c này dang tin, ch? không nhu nh?ng trang website khác, tin có dang nhung thông tin không có th?c. V?y chúng tôi m?i b?n hãy tham gia d? du?c dang tin mi?n phí d? t?t c? m?i ngu?i trên th? gi?i liên quan d?n linh v?c này bi?t d?n b?n nhanh hon và h? s? tìm d?n b?n s?m hon.